Kontakte

Bürgermeister: Holger Heitmann info@brunsmark.de 
  Haidkoppel 1a 
     
Wehrführer: Ralf Filter feuerwehr@brunsmark.de 
  Am Beistück 1     Telefon: (04542) 83 69 04
 
Forstverwaltung: Thomas Schwichtenberg  
  Försterei Brunsmark Telefon: (04542) 31 85

Weitere Ansprechpartner:

Vors. Bau- und Wegeausschuß - Ralf Filter
Vors. Kulturausschuß - Patrick Woronko