Kontakte

Bürgermeister: Holger Heitmann        info@brunsmark.de 
  Haidkoppel 1a  Telefon: (04542)  99 58 271

   
Wehrführer: Ralf Filter        feuerwehr@brunsmark.de 
  Am Beistück 1     Telefon: (04542) 83 69 04
 


Forstverwaltung: Thomas Schwichtenberg  
  Försterei Brunsmark Telefon: (04542) 31 85

Weitere Ansprechpartner:

Vors. Bau- und Wegeausschuß - Ralf Filter
Vors. Kulturausschuß - Patrick Woronko